Facebook bruker desinformasjon om isbjørner i ny “faktasjekk” om klima

Det dominerende sosiale mediet Facebook har bestemt å utvide praksisen med begrensing av spredning av visse ytringer på plattformen.

Praksisen vil følge metodene som er brukt under det amerikanske presidentvalget, og covid-19. Ifølge svenske Expressen vil nettgiganten rulle ut merking av enkelte ytringer knyttet til klima, og Storbritannia er først ut.

Facebook vil merke innlegg med det de mener er desinformasjon og lenke til den nyopprettede siden “Klimainformasjonssenter“.

Men hva inneholder dette informasjonssenteret?

Utklipp fra forsiden. Tre påstander om klimaet trekkes frem.

Gjennomgang av kildegrunnlaget for påstand om isbjørner

Som vist ovenfor så kommer Facebook med en konkluderende påstand om utviklingen i isbjørnbestanden.

Hvis vi klikker på påstanden så underbygger Facebook påstanden med en oppsummering, og viser til den internasjonale rød-liste organisasjonen for sårbare dyrearter (IUCN).

Utklipp fra side som skal underbygge påstander på forsiden.

Facebook hevder altså at isbjørnbestanden er synkende på grunn av global oppvarming. Videre hevdes det er det er en myte at at isbjørnarten gjør det bra, da dobbelt så mange bestander er synkende enn som er stabile.

Men stemmer dette, og hva sier kilden (IUCN) som nettgiganten lenker til?

Oppgitt kilde underbygger ikke Facebooks påstander

Utklipp fra nettsiden (IUCN) Facebook lenker til som angivelig skal underbygge konkluderende påstander.

Kilden til Facebook, IUCN, lenker videre til en forskningsrapport og konkluderer med at bestandtrenden er ukjent.

Videre i nettsiden så pekes det på en rekke trusler mot isbjørner, deriblant urbanisering og utvikling, industrialisering og utvinning av olje og gass, havtransport, jakt, turisme, forurensning, og endringer i klima.

Forskningsrapporten fra IUCN som nettsiden lenker til går videre inn på geografiske bestander og estimering av utviklingen. Rapporten understreker den store usikkerheten i arbeidet med å estimere bestandene og sier følgende (fritt oversatt):

Den varierende kvaliteten, og til og med mangel, på informasjon for hver enkelt underbestand betyr at man må være forsiktig når man skal etablere og rapportere estimater for antall isbjørner rundt om i arktiske strøk.

Falsk påstand om at “dobbelt så mange bestander synker”

Når det gjelder utviklingen i isbjørnbestandene så konkluderer Facebook følgende (fritt oversatt):

Mens noen isbjørnbestander er stabile for tiden, er dobbelt så mange bestander rundt om i verden synkende.

Men, hva sier forskningen som kilden til Facebook viser til?

Fritt oversatt og noe forkortet fra forskningsrapporten (som viser til Polar Bear Specialist Group, PBSG):

PBSG oppsummerte den best tilgjengelige vitenskapelige informasjonen for statusen for 19 isbjørnpopulasjoner i 2014, og gjorde en vurdering av nåværende trend (dvs. estimert endring i populasjon over 12 år). PBSG konkluderte med at én populasjon har økt, seks var stabile, tre var vurdert til å ha sunket, og for de gjenstående ni var det ikke nok tilgjengelig data til å gjøre en vurdering av dagens trend.

Facebook ikke har derfor ikke belegg for å hevde at dobbelt så mange bestander som er stabile er synkende, basert på egen kilde.

Hva sier oppdaterte estimater?

WWF har publisert oppdaterte estimater fra IUCN per september 2019.

Forskere estimerer nå at antallet bestander som vurderes at synker er økt fra en til fire. To bestander antas å øke, fem vurderes at er stabile, mens for åtte bestander er trenden fortsatt ukjent.

Selv oppdaterte estimater underbygger ikke Facebooks påstand om at dobbelt så mange bestander synker enn er stabile.

Videre skriver WWF følgende om bestandutviklingen som vurderes å synke i Hudson Bay (fritt oversatt):

Men, lokalsamfunn som lever side om side med isbjørner har notert seg det motsatte og rapporterer om økende antall isbjørner rundt Hudson Bay. Dette understreker behovet for økt overvåkning og samarbeid for å bedre forstå hva som faktisk skjer med disse isbjørnene.

Hva er egentlig skjedd med isbjørnene?

Ifølge en artikkel i New York Times, så var det vurdert at det var omlag 5.000 isbjørner rundt 1966. Bestanden var sårbar grunnet omfattende trofejakting.

Med begrunnelse i faren for utryddelse gikk Kanada, USA, Danmark, Norge og Sovjetunionen sammen i 1973 og etablerte streng regulering av kommersiell jakting på isbjørner.

Forskningen som kilden til Facebook lenker til estimerer at omlag 26.000 isbjørner eksisterer i 2015 (med et betydelig usikkerhetsspenn 22.000-31.000).

Med bakgrunn i dette kan Værstat publisere det beste vi vet om utviklingen i den globale isbjørnbestanden:

New York Times og Forskningsrapport fra IUCN. NB! Det er stor usikkerhet knyttet til estimatene.

Oppsummering

Facebook har belegg for å hevde at endring i klima kan skade isbjørner, men unnlater å nevne alle andre trusler mot isbjørnen.

Facebook unnlater å nevne at det var storstilt trofejakting som førte til stor reduksjon i bestanden på 1900-tallet. Regulering har ført betydelige økninger i den globale bestanden siden 70-tallet.

Facebook har ikke belegg for påstanden om at dobbelt så mange bestander er synkende enn er stabile, og kilden det vises til underbygger ikke påstanden. Kilden til Facebook vurderer at én bestand er økende, seks er stabile, tre er vurdert til å være synkende, mens man ikke er istand til å vurdere ni bestander, grunnet mangelfullt datagrunnlag.

Oppdaterte estimater fra IUCN i 2019 underbygger heller ikke påstandene til Facebook. WWF understreker den store usikkerheten og viser til motstridende erfaringer fra lokalbefolkning nær isbjørner i Hudson Bay, som utfordrer vurderingen om at denne bestanden er synkende.

Isbjørnbestanden er økt fra ca. 5.000 i midten av 1960-tallet til ca. 26.000 på midten av 2010-tallet. Forskere påpeker at det er meget stor usikkerhet knyttet til estimering av isbjørnbestander.

Værstats vurdering av saken

Værstat mener det er uakseptabelt at en tekst med betydelige feil og villeding ble publisert av det dominerende sosiale mediet Facebook.

Enten må Facebook rette opp i feilene, eller så må informasjonssenteret i sin helhet trekkes tilbake. Værstat mener det er grunn til å tvile på den etiske forankringen og kvaliteten til arbeidet som er gjort med Facebooks “Klimainformasjonssenter“.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook, det alternative sosiale mediet MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Oppdatering 9.3.2021: fra WWF artikkelen (under “hva sier oppdaterte estimater”) – antall bestander som er estimert til å være stabile er lagt til.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.