Sjokkerende misvisende fra NRK om havstigning

NRK publiserte 17. desember enda en oppsiktsvekkende artikkel om anslag om fremtidig utvikling i klimaet, denne gang har Sokndal hovedrollen.

Tallgrunnlaget for artikkelen baseres på en publikasjon som Værstat har skrevet om tidligere. Værstats konklusjon var at NRK måtte rette opp i åpenbare feil og villeding, eller trekke tilbake artikkelen. NRK tok ingen selvkritikk og nektet å rette artikkelen.

Følgende skriver NRK innledningsvis i artikkelen om havstigning i Sokndal:

Innen år 2100 kan tusenvis av bygninger i Norge bli oversvømt og ødelagt. På Vestlandet og i Nord-Norge vil havet skylle innover land – med mindre verden klarer å kutte voldsomt i klimautslippene.

Myndighetenes “klimapåslag” – verst tenkelig scenario

NRK henviser i artikkelen til Kartverket og norske myndigheters råd om klimatilpasning, og anslag som gjøres om fremtiden.

Følgende blir forklart om “klimapåslag” av NRK: “Klimapåslag betyr at du tar hensyn til klimaendringene når du beregner faktorer som framtidig havnivå eller nedbør.”

Artikkelen opplyser ikke om hva myndighetenes “klimapåslag” baseres på. For å forstå dette må vi lete i Kartverkets nettsider.

Kartverket. Faksimile fra anslått havnivåstigning for Sokndal (klimapåslag)

Værstat måtte lete på nettsidene til Kartverket og søke opp Sokndal. For å forstå tallgrunnlaget, må man aktivt klikke på “i” som åpner forklaring. Kartverket advarer oss om mangelfullt datagrunnlag for Sokndal.

Det viser seg at man ikke bare forutsetter verst tenkelig scenario (RCP8.5), man forutsetter også øvre sjikt (95-persentil) av verst tenkelig scenario. Dette er altså hva norske myndigheter mener vi bør tilpasse oss til.

NRK følger opp med å henvise til at myndigheter mener vi må ruste oss for 200-årsflom hvert år, basert på, etter det Værstat forstår, et verste utfall av et verst tenkelig scenario. NRK opplyser ikke om denne forutsetningen i sin artikkel, og grovt villeder dermed sine lesere.

Følgende skrev NRK om RCP8.5 i en tidligere artikkel:

«RCP8.5 forutsetter en marerittaktig verden – selv uten at man tar klimaendringer med i beregningen, i følge klimaforsker Judith Curry, ved Georgia Institute of Technology (judithcurry.com).

Dette er en verden med rask befolkningsvekst, hvor verden har hele 12 milliarder mennesker innen 2100. Det har vært få teknologiske fremskritt, lav økonomisk vekst en massiv økning i fattigdom. I tillegg bruker verden mye energi og har høye utslipp

Det er uklart hvordan det kan ha seg at norske myndigheter ber norske kommuner forberede seg på øverste persentil av et verst tenkelig scenario for fremtiden.

Anslag om havstigning mot faktiske målinger (empiri)

For å forstå situasjonen rundt havstigning i Norge, så må vi gå dypere i anslagene og vurdere anslagene opp mot faktiske målinger (empiri).

I NRKs publikasjon om fremtidig klima i norske kommuner for Sokndal hevder NRK følgende om fremtidig havstigning: “Er vi middels flinke til å kutte utslipp fremover, beregner forskerne at vannstanden i Sokndal vil stige med rundt 37 centimeter mot slutten av århundret.”

I et annet sted i publikasjonen hevder NRK videre at “Forskerne er trygge på at hovedinntrykket stemmer, bare ikke heng deg opp i hver lille centimeter“.

Men hva er faktiske forhold? For Sokndal kan vi se hva dette faktisk innebærer hos Kartverket (NRKs kilde).

Observert havsnivåendring mot fremskrivninger for Sokndal, Kartverket. Værstat har lagt til klargjøringer i rødt.

I Kartverkets målinger kan vi ikke se signifikant økende trend i observert endring i relativt havnivå. Havnivået varierer litt over og under 0 økning i relativt havnivå.

Faktiske målinger ser ikke ut til å følge beregnet trend for noen av klimascenarioene de første 10 årene. Målingene er fortsatt innenfor usikkerhetsspennet for fremtidsscenarioene som ble beregnet fra 2010 til 2100, men er i helt nedre sjikt.

Viktig – Kartverket skjuler i utgangspunktet “observerte årlige middelverdier” (gule verdier), og man må aktivt klikke på denne for å få frem faktiske målinger. Det er uklart for Værstat hvorfor faktiske målinger må aktivt klikkes frem.

NRKs artikkel må gjennomgå omfattende korrigeringer eller trekkes tilbake

Værstat må også denne gangen konkludere at NRKs artikkel må gjennomgå omfattende korrigeringer og presiseringer, eller i sin helhet trekkes tilbake.

NRK unnlater å videreformidle svært sentrale og viktige sammenhenger til NRKs publikum. Utelatelsene gir et feilaktig inntrykk av faktiske forhold.

Hvordan kan det ha seg at en ordfører i Sokndal blir forvirret over signalene fra myndighetene, videreformidling av NRK? Bidrar NRKs mangelfulle rapportering til forvirring og villedning?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Oppdatering 18.12.2020 – i første publisering av denne artikkelen så ble statistikk og fremskrivninger for Sogndal oppgitt ved en feiltagelse. Dette er nå korrigert.

Én kommentar

  1. Obamas miljø ansvarlig Steven Koonin’s har i en ny bok ’Unsettled’ tatt ett hardt oppgjør med miljø mafiaen, i den forbindelse kom jeg over følgende artikkel hvor de hevder at de har målt havnivået tilbake til 1900 og at det har økt med 2mm, hvordan målte de havnivået 1900? Dette er opplagt bare tull. https://climatefeedback.org/evaluation/wall-street-journal-article-repeats-multiple-incorrect-and-misleading-claims-made-in-steven-koonins-new-book-unsettled-steven-koonin/

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.