Photo 35615774 © Andreusk | Dreamstime.com

Viser årets juni tegn til dramatikk i norske temperaturer?

Juni måned i 2021 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken! I år er det rapportert om hetebølger som har fått bred oppmerksomhet – men hva med Norge?

Oslo (Blindern) 17,3 grader månedssnitt

Juni i år ble det registrert relativt normale dagsmiddeltemperaturer gjennom hele måneden, innenfor spekteret vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Grafen nedenfor (øverst) viser også dagsmiddelverdier for forrige klimanormal (1961-1990, i grått).

Gjennomsnittet for mai endte over snittet for perioden 1840-2021, og 11. høyeste beregnede verdi for perioden.

Høyeste registrerte verdi for måleserien er 2020 på 18,8 grader (0,1 grad høyere enn 1988), og laveste er 1927 på 11,1 grader. Junitemperaturene ser ut til å ha variert noe syklisk, og ser ikke ut til å ha vist en signifikant økende trend (marginal lineær økende trend).

10-års gjennomsnittsverdier har tilsvarende topper i 1861, 1897, 1941, 1974 og 2021.

Vi ser ingen klare tegn til en pågående trend i Oslos junitemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på juni måned. 10 års rullerende i rødt.

Bergen (Florida) 15,1 grader månedssnitt

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer som er innenfor det normale spennet siste 30 årene. Månedssnittet lå over gjennomsnittet for perioden 1905 til 2021, med 3. høyeste verdi for perioden.

Høyeste månedsmiddel for juni er registrert 1933 (17,6 grader), laveste er registrert 1923 (8,9 grader).

10 års rullerende middel ser ut ha være stabil rundt gjennomsnittet for store deler av perioden 1905 til 2021, med unntak av en periode med lavere verdier på 1920-tallet. Årets 10-årsmiddel er høyest i perioden, etter to år på rad med relativt høye verider.

Den lineære trenden er svakt økende, hele perioden sett under ett.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på juni måned. 10 års rullerende i rødt.

Tromsø 10,6 grader månedsmånedssnitt

Det ble en relativt varm start på juni-måned i Tromsø, men resten av måneden var innenfor et relativt normalt spenn sett mot de siste 30 årene.

Måneden som helhet på 10,6 grader endte over gjennomsnittet for perioden 1921-2021, 14. høyeste verdi for perioden. Høyeste verdi for juni registrert er 12,9 grader (1953 og 1972), og laveste er 4,9 grader (1923).

Både årsmiddel og 10 års rullerende middel variert betydelig, og viste en topp på 1970-tallet og viste opphøyede verdier gjennom 90-tallet. De senere år har 10-års rullerende trend vært fallende.

Det har vært en langsiktig økende lineær trend i Tromsøs junitemperaturer siden 1880, men det er uklart om denne trenden er pågående gitt en 10-årstrend rundt gjennomsnittet for hele perioden de senere år.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på juni. 10 års rullerende i rødt.

Vardø 9,1 grader månedsmiddeltemperatur

Temperaturene i juni måned har ligget rundt normalt spenn med unntak av en periode med forhøyede temperaturer mellom 10. og 13. juni. Perioden med forhøyede temperaturer er tilsvarende en slik periode rundt samme tid i 1992 (i gult).

Måneden som helhet på 9,1 grader endte over gjennomsnittet for perioden 1840-2021, 3. høyeste verdi for perioden. Høyeste verdi for juni registrert er 9,6 grader (2013), og laveste er 2,9 grader (1902).

10 års rullerende middel viser opphøyede verdier siden 2005, noe høyere enn for perioden på 1860-tallet. 10-års rullerende har vært stabil siden 2013.

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2021 under ett. Gitt at 10-års rullerende har ligget stabilt de senere år, er det uklart om trenden er pågående.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på juni måned. 10 års rullerende i rødt.

Svalbard lufthavn +3,1 grader månedsmiddel

Juni måned i Svalbard ble det registrert temperaturer innenfor et normalt spenn sett mot temperaturer siste 30 år.

Måneden som helhet på +3,1 grader endte rett over gjennomsnittet for perioden 1900-2021. Høyeste verdi for juni registrert er +5,1 grader (2007), og laveste er -0,6 grader (1979).

10 års gjennomsnitt har vist en jevnt stigende trend siden 2004, men ser ut til å ha stabilisert seg de senere år.

Langsiktig lineær trend i junitemperaturer er økende siden 1900, men med en lengre periode under gjennomsnittet for hele perioden i perioden 1960-1990.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på juni måned

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Photo 35615774 © Andreusk | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.