Hva skal til for å kalles en “klimaforsker” i NRK?

12. august 2021 skrev Værstat om NRKs rapportering om tørkesituasjonen i Jølster.

NRK siterte en “klimaforsker” som hevdet situasjonen ikke er snakk om naturlige variasjoner. Forskeren mente at tørkeperioden er en del av klimaendringene.

Carlo Aall, klimaforskar og professor ved Vestlandsforsking, seier den lange tørkeperioden på Vestlandet er ein del av klimaendringane.

– Klimaendringane er her no. Dette er ikkje snakk om naturlege variasjonar, seier han. Aall viser til den nye rapport frå FN sitt klimapanel som vart lagt fram på måndag.

Værstat fant ikke forhold som underbygger påstanden som ble fremmet i NRK sin sak, og stilte spørsmål ved kildebruken i NRK.

Statistikk over julinedbør i Jølster viser ingen spesiell trend. Det er perioder hvor det er vært enda tørrere i Jølster.

Kilde: Meteorologisk institutt, seklima.met.no. Perioden mellom 1905 og 1969 er forkortet.

En “klimaforsker” med sterke meninger om klimapolitikk

Værstat forstår en klimaforsker som en faglig autoritet på naturvitenskapelige forhold om klimaet. Forskeren vil da ha vitenskapelig innsikt som kan kaste lys over eventuelle endringer i klimaet (slik kilden i NRKs artikkel fremsetter) eller eventuelle årsaker til endringer.

Værstat har undersøkt nærmere bakgrunnen til forsker Carlo Aall. Forskeren er utdannet naturforvalter og er blitt tilkjent professorkompetanse innen bærekraftig utvikling.

Dette betyr at Aall ikke har naturfaglig utdanning relevant for det naturvitenskapelige klimafeltet. Aall har heller ikke faglig autoritet til å kunne bidra med vitenskapelig innsikt om endringer i klima.

Aall har engasjert seg i klimaspørsmål gjennom sin spesialisering innen bærekraftig utvikling i Vestlandsforskning. Vestlandsforskning har et samarbeid med CICERO hvor man forsker på klimapolitikk gjennom TRANSFORM-prosjektet:

TRANSFORM-prosjektet skal undersøke hvordan kommunene kan bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. (…) Målet med prosjektet er å få innsikt i mulige veier en kommune kan ta for en grønn omstilling, og å forstå hvordan gode løsninger kan overføres mellom kommuner.

Aall har videre engasjert seg tydelig i den politiske debatten med en rekke ytterliggående meningsinnlegg om samfunnsendringer med basis i sitt standpunkt om klimapolitikk, der han blant annet ønsker å stanse lange flyreiser, vil økonomisk vekst til livs, og avvikle petroleumsnæringen i Norge.

NRK valgte å ikke opplyse om de ytterliggående politiske meningene til kilden sin, som ville kunne kaste lys over eventuelle forutinntatte standpunkter.

NRK: – Rett å kalle Carlo Aall for en klimaforsker

Nyhetssjef i NRK Vestland, Gro Ravnestad, har svart på Værstat sitt spørsmål om bruken av Aall som kilde i saken.

Hun svarer følgende:

Vi meiner også Carlo Aall er ei relevant kjelde i saka, og at han står fritt til å meine at den tørken ein har sett på Vestlandet denne sommaren skuldast klimaendringar. Carlo Aall støttar seg også på FN sin klimarapport som kom same veka.

Så hadde det nok styrka saka om vi hadde teke kontakt og sitert fleire forskarar på same problemstilling. Det skal vi ta med oss når vi lagar fleire saker om klima og klimaendringar.

Videre vises det til Aall er professor ansatt ved Høgskulen i Vestland, og at han fra 1. januar 2019 er vært leder for det nyopprettede senteret for bærekraftig utvikling (Noradapt).

Om bruken av tittelen “klimaforsker” i saken svarer Ravnestad følgende:

Vestlandsforsking omtalar sjølv Carlo Aall som ein klimaforskar, NRK Vestland har difor valgt å gjere det same.

Det vises til foiler fra en presentasjon som Aall holdt 5. mai 2020 som dokumentasjon. Her titulerer Aall seg selv som en klimaforsker.

Ravnestad svarer følgende når Værstat påpeker at Aall ikke har vitenskapelig bakgrunn som er relevant for å kunne uttale seg som en autoritet på naturfaglige sammenhenger om klima:

Vi meiner det er rett å kalle Carlo Aall for ein klimaforskar.

Hva er en “klimaforsker”?

Værstat tok kontakt med Carlo Aall for en kommentar om bruken av klimaforsker som tittel i NRK-saken.

Aall svarer følgende (noe forkortet):

Du har selvsagt rett i at min bakgrunn og min forskning ikke samsvarer med det vi kanskje kan kalle “klimatologisk klimaforskning”. Samtidig, “klimaforsker” er et begrep og en tittel som i høy grad også omfatter samfunnsvitenskapelig forskning, da rimeligvis på slikt som klimapolitikk og klimatilpasning; jf forskningsrådet sitt programområde “klimaforskning” og forskningsrådet sine klimaforskningsprogrammer.

Vi forskere burde kanskje vært mer presise med å opplyse hva slags klimaforskere vi er, jeg burde kanskje kalle meg klimapolitikkforsker (…).

Videre viser Aall til en rapport fra 2000. Rapporten viser at naturvitenskapelig klimaforskning faktisk bare utgjorde 1/3 av klimaforskningen i Norge på den tiden.

Rapporten skiller mellom naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig, og teknologisk klimaforskning. Men det advares mot følgende usikkerhet:

Det presiseres at kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse og er forbundet med en rekke usikkerhetsfaktorer, hvorav den viktigste nok ligger i at det er nærmest umulig å gi en god definisjon på begrepet klimaforskning.

Videre, i kapittel 3.2, så gjennomgås de omfattende politiske føringene og strategiene for norsk klimaforskning. Her pekes det spesielt på nødvendigheten for å forske på klimaproblemets konsekvenser og klimapolitiske virkemidler for å nå internasjonale forpliktelser.

Værstat sin konklusjon

I denne saken er det tydelig at det er en generell forvirring rundt begrepsbruken “klimaforsker”. Offentlige og politisk styrte vitenskapsorganer som Forskningsrådet opererer med en utvidet begrepsbruk.

Begrepet “klimaforsker” inkluderer da forskning utenfor naturvitenskapelige grener som er relevant for å forstå klimaet og klimaendringer.

Carlo Aall faller innunder den samfunnsvitenskapelige grenen av “klimaforskning”. Denne bakgrunnen er ikke relevant for å kunne kommentere naturvitenskapelige forhold om klima. Deriblant spørsmålet om hvilke årsakssammenhenger som lå bak tørkeperioden i Jølster.

NRK sin bruk av Aall som kilde og titulering som klimaforsker gir derfor et misvisende bilde av saken. Det gir et feilaktig inntrykk av at det er grunn til å konkludere, på vitenskapelig basis, at tørkeperioden ikke kan være et utslag av naturlig variasjon.

Værstat mener NRK bør rette artikkelen slik at lesere ikke blir forledet til å tro at det ligger en relevant faglig autoritet bak påstandene om tørkeperioden i Jølster.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebookMeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

4 kommentarer

  1. Tørken i Jølster er et eksempel på tørre værforhold over ei tid. Dette er vær og ikke klima. Klimaet er “gjennomsnittsværet” over en 30 års periode.

  2. NRK innrømmer sjelden noe som helst når de får kritiske innspill. Likevel synes jeg NRK Vestlands svar har noe “mellom linjene” som tyder på at man forstår Værstats poeng. Det triste er uansett at Værstats oppmerksomhet rundt slike typiske tilsnikelser, enten det gjelder statistikk eller titler, ikke får noen oppmerksomhet i offentligheten.

  3. Aall innrømmer selv at han ikke er kvalifisert til å uttale som klimavitenskap!

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.