Temperatur- og nedbørsåret 2022

Hvordan ble 2022 temperatur- og nedbørmessig? Værstat gjør opp statistikken for en rekke norske målestasjoner. Værstat har også nedbørstatistikk for Oslo, Bergen og Tromsø.

Bli med å undersøk årets døgnverdier og langsiktige trender.

Værstat gir et overblikk man sjelden får se med årsstatistikk på døgnbasis mot hele målestasjonens tilgjengelige statistikk.

Oslo (Blindern) 7,8 grader årsmiddel og 703 mm nedbør

Temperaturene i Oslo i 2022 startet med milde vintermåneder med en overvekt av dager med døgnmiddel over 0 grader.

Våren, sommeren og høsten var innenfor normalt spenn, med unntak av en mild avslutning på høsten. Det ble registrert en månedsrekordverdi for døgnmiddel 11. november, på 12,6 grader. Desember måned var relativt kjølig med døgnmiddel i lavere sjikt i en betydelig del av måneden.

Døgnmiddelverdi for Oslo (Blindern), verstat.no temperaturside for Oslo

For Oslo har vi en sammenhengende årsmiddeltemperaturserie for perioden 1837 til 2022.

Vi ser at temperaturene har steget siden 1800-tallet som vist gjennom den lineære stripete linjen i sort. 10 års middel (i rødt) har ligget over og under denne lineære stigningen, og spesielt forrige klimanormal 1961-1990 lå lavere enn lineær stigning.

De senere år har 10 års middel ligget relativt stabilt (siden begynnelsen av 2000-tallet). Perioden er kjennetegnet ved at vi har hatt færre år med relativt lave temperaturer tilsvarende 2010.

Spesielt to år skiller seg ut de senere år, 2014 og 2020 med henholdsvis 8,3 og 8,7 grader årsmiddel. Disse to enkeltårene har trukket opp 10 års nåværende 10 årsmiddel, som nå er høyeste beregnede verdi i temperaturserien.

10 års middel over lineær trend indikerer en pågående økende trend i temperaturene i Oslo.

Årsmiddeltemperaturer for Oslo (Blindern), verstat.no temperaturside for Oslo

Når det gjelder nedbørstatistikk, så ble det registerert totalt 703,1 mm på Blindern gjennom året.

Dette er betydelig lavere enn 10 års gjennomsnittet de senere år, men over gjennomsnittet for perioden 1839 til 2022.

Nedbørstatistikken viser et hopp rundt 1930 til et betydelig høyere nivå enn man så fra 1837 til 1930. Dette nivået har fortsatt å øke, ved et 10 års middel som beveger seg over og under lineær trend.

De senere år har vi sett både høyere verdier enn tidligere, men også nivåer rundt gjennomsnittet.

Årsnedbør for Oslo (Observatoriet+Blindern), verstat.no nedbørstatistikk for Oslo

Bergen 8,9 grader årsmiddel og 2.448 mm nedbør

Døgnmiddeltemperaturene i Bergen holdt seg over 0 grader gjennom de første vintermånedene i 2022.

Våren varierte mellom en periode med temperaturer i øvre sjikt, og en relativ kjølig periode. Sommeren og høsten hadde varierende temperaturer, men innenfor normalt sjikt med unntak av siste del av høsten med relativt høye temperaturer.

Den siste vintermåneden hadde relativt lave temperaturer.

Døgnmiddelverdi for Bergen (Florida), verstat.no temperaturside for Bergen

For Bergen har vi en sammenhengende temperaturserie for perioden 1904 til 2022.

Vi ser at temperaturene har steget siden begynnelsen av 1900-tallet som vist gjennom den lineære stripete linjen i sort. 10 års middel (i rødt) har ligget over og under denne lineære stigningen, og spesielt forrige klimanormal 1961-1990 lå lavere enn lineær stigning.

Temperaturen synes å ha økt stegvis fra 1920 til 1940-tallet og 1980 til 2000-tallet.

De senere år har 10 års middel ligget relativt stabilt (siden begynnelsen av 2000-tallet). Perioden er kjennetegnet ved at vi har hatt færre år med relativt lave temperaturer tilsvarende 2010, som var blant de laveste årsmiddeltemperaturene i Bergen siden 1904.

Spesielt 2006, 2014 og 2020 skiller seg ut de senere år med høyere årsmiddel enn man har tidligere sett. Med henholdsvis 9,3, 9,9 og 9,4 grader årsmiddel.

10 års middel over lineær trend indikerer en pågående økende trend i temperaturene i Bergen.

Årsmiddelverdi for Bergen (Florida), verstat.no temperaturside for Bergen

Når det gjelder nedbørstatistikk, så ble det registerert totalt 2.447,5 mm ved Bergen Florida gjennom året.

Dette er lavere enn 10 årsmiddel de senere år, men over gjennomsnittet for perioden 1904 til 2022.

Nedbørstatistikken viser et hopp gjennom 1990-tallet til et høyere nivå enn man så fra 1904 til 1990. Dette nivået er ligger relativt stabilt gjennom 2000 til 2022.

Tre enkeltår trekker opp 10 års middel noe de senere år, med 2015, 2017 og 2020 i øvre sjikt.

Årsnedbør for Bergen (Fredriksberg+Florida), verstat.no nedbørstatistikk for Bergen

Tromsø 4,0 grader årsmiddel og 1.292 mm nedbør

Døgnmiddeltemperaturene lå i normalt spenn gjennom de to første vintermånedene i 2022, men avsluttet i med en mild periode i øvre sjikt.

Våren hadde døgntemperaturer i lavre sjikt, men avsluttet måneden med en mild periode.

Sommeren var relativt kjølig, med unntak av to korte perioder med temperaturer i øvre sjikt. Det ble registrert en døgnmiddelrekord 28. juni, med 25,1 grader (1,2 grader høyere enn forrige rekord, 1. juli 1972).

Døgnmiddelverdi for Tromsø, verstat.no temperaturside for Tromsø

For Tromsø har vi en sammenhengende temperaturserie for perioden 1868 til 2022.

Årsmiddelet var 0,6 over klimanormalen for 1991-2020.

Vi ser at temperaturene har steget siden 1868 som vist gjennom den lineære stripete linjen i sort. 10 års middel (i rødt) gjorde en betydelig hopp på 1930-tallet, og sank gravis mot 1990-tallet.

De siste 20 årene har 10 års middel ligget stabilt rundt toppet på 1930-tallet.

Høyeste årsmiddel i temperaturserien 1938 med 4,8 grader.

Årsmiddelverdi for Tromsø, verstat.no temperaturside for Tromsø

Når det gjelder nedbørstatistikk, så ble det registerert totalt 1.292 mm i Tromsøs målestasjon gjennom året.

Dette er høyere enn 10 årsmiddel de senere år. Nedbørsmengden i Tromsø varierer betydelig fra år til år, og det ser ikke ut til å være en trend over tid.

Høyeste 10 års middel ble beregnet for 1889, med et nivå under dette i perioden fram til 2000-tallet. De senere år har nivået ligget noe under høyeste nivå, før 10 år middel sank frem mot 2018.

I 2022 ligger 10 års middel rundt det relativt stabile nivået på 2000-tallet.

Årsnedbør for Tromsø, verstat.no tedbørstatistikk for Tromsø

Svalbard Lufthavn -2,3 grader årsmiddel

Døgnmiddeltemperaturene i Svalbard varierte innenfor normalt spenn gjennom de første månedene av året. Våren så en kjølig start, men jevnt økning til nye månedsrekorder gjennom den siste uken av mai.

Sommeren hadde temperaturer innenfor normalt spenn i store deler av måneden, med unntak av to perioder med døgmmiddel i øvre sjikt. Høsten var generelt mild, men med en periode med temperaturer i midtre spenn mot slutten.

De siste vintermånedene hadde varierende døgnmiddeltemperaturer.

Døgnmiddelverdi for Svalbard, verstat.no temperaturside for Svalbard

For Svalbard lufthavn (rekonstruert) ble det registrert årsmiddel på -2,3 grader, som er 1,7 grader over klimanormalen for 1991-2020.

Vi ser at temperaturene har steget siden 1901 som vist gjennom den lineære stripete linjen i sort. 10 års middel (i rødt) ser ut til å bevege seg syklisk rundt denne linære økningen med lengre perioder over og under lineær trend.

Klimanormal (1961-1990) lå under foregående normal og etterfølgende normal. Siden begynnelsen av 2000-tallet har 10 års middel ligget relativt høyt men stabilt.

Et år, 2016, skiller seg spesielt ut med -0,1 grad årsmiddel, som ligger betydelig over de andre verdiene i temperaturserien.

10 års middel ligger over lineær trend, som indikerer på en pågående økende trend. Men ser vi bort fra 2016, så ser det ut til å temperaturene har stabilisert seg noe på et høyere nivå enn tidligere toppunkt på 1900-tallet.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 83093808 © Elenatur | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.