Juli 2023 – vått i Sør-Norge, og rekordmåned på Svalbard

Juli 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en generelt våt julimåned i Sør-Norge som kom som en overraskelse. Etter en varm og tørr start på sommeren, og bønder bekymret for avlingene og meteorologer som fryktet en ny 2018-sommer så snudde været.

Det er en pågående positiv trend i Svalbard, og juli ble den høyeste månedsmiddelverdien, uavhengig av måned, som er registrert siden dataserien starter 1899.

Bli medlem i Værstats nyhetsbrev og få med deg når Værstat publiserer nye saker:

Oslo (Blindern) 16,3 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.08.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Juli 2023 ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt), med unntak av 22. juli med verdi i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for juli på 16,3 grader er 1,3 grader under normalen for 1991-2020 (på 17,6 grader), og 20. laveste (41. høyeste) beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for juli er 22,2 grader (2018), 0,5 grader over 1901. Laveste er 1862på 14,0 grader.

Julitemperaturene i Oslo har hatt en utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 til 2023, med perioder over og under gjennomsnittet. Laveste 10-års middel var 1970. Siden 2014 har 10 års middel ligget i høyeste nivå siden 1847, men rundt toppen i 1949.

Den relativt stabile utviklingen i 10 års middel over og under langsiktig snitt for indikerer at det ikke er noen pågående trend i julitemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR OSLO

Når det gjelder nedbør så ble det registrert 146,9 mm. nedbør i juli. Dette er betydelig høyere enn snittet for 1839 til 2023 på rundt av 75 mm.

Det er meget stor variasjon i nedbørsmengdene i Oslo, med laveste registrerte mengde på 14,5 mm. i 1994 til 197,7 mm. i 1940.

Det er vært en langsiktig positiv lineær trend siden 1837, med 10 års middel som har beveget seg syklisk over og under lineær trend. Det er spesielt perioden 2008 til 2018 som har vist forhøyede 10 årsmiddel som bidrar til positiv lineær trend.

Det er uklart om denne tiårsperioden indikerer en positiv trend eller er utslag av tilfeldigheter gitt den store variasjonen i nedbørsmengder.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 15,5 grader månedsmiddel i juli

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.08.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i perioden. 9. juli ble det registrert døgnmiddel i øvre sjikt, mens 19. juli i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 15,5 grader er 0,1 grader under normalen for 1991-2020 på 15,5 grader. Verdien er den 25. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 2014 med 19,0 grader, 0,6 grader høyere enn 1925. Laveste verdi beregnet er 1928 med 11,5 grader.

10 års middel har vært relativt stabilt rundt gjennomsnittet for hele perioden med syklisk utvikling over og under snittet. Høyeste 10 års middel er registrert perioden 2009-2014, noe over nivået fra 1930-1950-tallet. Siden 2014 er 10 års middel sunket mot gjennomsnittet.

Det er liste som tyder på noen langsiktig trend i juli-temperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

NEDBØRSTATISTIKK FOR BERGEN

Juli er generalt en måned med realtivt lave nedbørsmengder i Bergen.

Juli 2023 ble det registrert 221,9 mm. nedbør, som er over langsiktig snitt på rundt 140 mm for måneden.

10 års middel ser ut til å bevege seg over og under langsiktig gjennomsnitt. Det vises en positiv lineær trend, men det skyldes hovedsakelig relativt lave verdier fra 1904 til 1930. 10 års middel har ligget stabilt siden 1995 under høyeste nivå 1972.

Det ser ikke ut til å være noen pågående trend i juli-nedbøren i Bergen.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Bergen. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 14,1 grader månedsmiddel for juli

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.08.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier hovedsakelig i normaltsjikt sett mot de siste 30 årene. 12-13. juli så temperaturer i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 14,1 grader som er 1,8 grader over normalen for 1991-2020 på 12,3 grader. Månedsmiddelet er den 14. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 15,9 grader (1960) som er 0,2 grader over 1934, og laveste er 7,6 grader (1900).

10 års rullerende middel hadde en økte på 1920-tallet og lå over langsiktig snitt for perioden 1867 til 2023 frem til i perioden 1920-1950. 10 års middel har ligget over langsiktig snitt fra 2005 til 2023. Høyeste 10 års middel er beregnet for 1939.

Det ser ikke ut til å være en pågående trend i juli-temperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 9,7 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.08.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Måneden hadde døgnmiddelverdier i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. 12. juli hadde verdi i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 9,7 grader er 0,2 grader under snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 22. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 13,4 grader (1960), 0,2 grader over 2004, og laveste er 5,8 grader (1900).

10 års middel har hatt en stabil utvikling med verdier over og under langsiktig snitt frem til 2002. Siden 2004 har 10 års middel ligget på et forhøyet nivå, men relativt stabil frem til 2023.

Juli-temperaturene har hatt en økning fra 2000, men har ligget stabilt de siste 20 årene. Det ser ikke ut til å være en pågående økning i 10 års middel.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 10,1 grader månedsmiddel for juli

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Derfor har man temperaturverdier før flyplassen ble etablert 1975. Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 01.08.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi. NB! observerte temperaturer kan være inhomogene over tid.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt sett mot siste 30 år i store deler av måneden. Perioden 5-6. juli så døgnmiddel over verdiene man har registrert tidligere, men under rekordverdiene i 2020 (i grønt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 10,1 grader, som er 3,2 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2023 med 10,1 grader, 0,3 grader over 2020. Laveste er 3,5 grader (1917).

10 års middel har vært relativt stabil fra 1920 til 2004, med nivåer under langsiktig snitt i perioden 1899-2023. Fra 2005 til 2023 har 10 årsmiddel gradvis økt, og er nå høyeste beregnede verdi siden 1909.

Det ser ut til å være en pågående økning i julitemperaturene på Svalbard.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: Photo 211910286 © Olezzo | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.