NRK fremmet feilaktige påstander i Kringkastingsrådet

Værstat skrev 28. desember 2022 om en artikkel i NRK om situasjonen for havisen i Arktis.

Artikkelen inneholder flere kildefeil, og en feil ble rettet etter Værstat tok kontakt. Journalisten opplyste til Værstat at en påstand bunnet i samtaler med forskere som ble tatt “for god fisk”. En feil ble så rettet uten at dette ble opplyst om i artikkelen, og dette ble senere opplyst om etter Værstat skrev saken.

Værstat har siden 28. desember forsøkt å få svar fra NRK angående kildefeil til påstander om Nordpolen. NRK har kun ved to anledninger besvart purringer ved å vise til at noen andre vil besvare henvendelsen senere. Dette har NRK ikke fulgt opp.

Værstat klaget inn NRK til Kringkastingsrådet (K-rådet) som valgte å behandle saken i møtet 26.01.2023. Ingen skriftlig referat gjøres lengre av slike møter. Den muntlige redegjørelsen kan ses på NRK.no.

Behandlingen i K-rådet førte til at Værstat fikk besvart de ubesvarte spørsmålene om kildebruk for påstander om Nordpolen. Videre ble rettingen av artikkelen 26. desember og NRKs behandling av Værstat sin henvendelse redegjort for.

Værstat har gjennomgått redegjørelsen til NRK. En rekke påstander som NRK fremsatte kan Værstat dokumentere at ikke stemmer. Med bakgrunn i dette har Værstat transkribert deler av redegjørelsen som kan leses her.

I tillegg publiserer Værstat kommunikasjon mellom Værstat og NRK i denne saken, dialog 1 (med journalisten) og dialog 2 (med NRK).

NRK feilinformerer K-rådet om Værstats henvendelse om Nordpolen

I redegjørelsen hevder NRK følgende om Værstat sin henvendelse om kildefeilen om Nordpolen (transkribert av Værstat, og Værstat sin uthevelse):

Og denne kritikken peker mot formuleringen i vår artikkel der det heter at “(…) totalt sett vil havisen rundt Nordpolen fortsette å krympe jevnt og trutt. Nordpolen kan være helt isfri så snart som i år 2040”.

I denne setningen er det forståelsen av formuleringen “havisen rundt Nordpolen” innklager reagerer på. Han har sendt en instruks om at Nordpolen må endres til Barentshavet og i tillegg at det må nevnes i vår artikkel at forskningen er publisert 2018.

Påstanden som er uthevet ovenfor er kategorisk feil. Værstat viste til kildefeilen allerede i dialog 26. desember, og opplyste NRK sin journalist om følgende: “Påstandene om Nordpolen mangler kilde, og kilden det henvises til gjelder Barenthavet og forskningen baseres på data frem til 2016“. Ved purring 1. januar, så redegjorde Værstat om feilen ytterligere:

Utdrag fra Dialog 1 med NRK, fra epost sendt 1. januar 2023

Det er derfor meget tydelig i kommunikasjonen til NRK at Værstat har reagert på begge påstandene om Nordpolen, deriblant påstanden om at Nordpolen angivelig kan være “helt isfri så snart som i år 2040”. I denne setningen så lenkes det direkte til NRK-artikkelen fra 2018 om Barentshavet.

Når det kommer til påstanden om at “havisen rundt Nordpolen vil fortsette å krympe jevnt og trutt” har Værstat vist til at NRK sin egen kilde (Arctic Report Card) viser til data som viser relativt stabil havis i Arktis de siste 10 årene. Å hevde dette er en jevnt krympende utvikling har NRK derfor ikke belegg for.

NRK feilinformerer K-rådet om saksbehandlingen av Værstat sin henvendelse

Det er også flere ting NRK feilinfomrerer K-rådet om.

Følgende fremstilling gjøres av NRK i sin redegjørelse om saksbehandlingen av Værstat sin henvendelse (transkribert av Værstat):

Artikkelen vår ble publisert av oss 1. juledag. Dagen etter kontaktet innklager vår journalist i epost form for første gang, og stiller tre kritiske spørsmål til innholdet i artikkelen. Det er ganske vanlig at våre journalister kontaktes av publikum med ulike former for tilbakemeldinger. 2. juledag når han får henvendelsen så responderer vår journalist ganske spontant og direkte til innklager og svarer ut de innvendingene vedkommende har.

Så er det slik at like etter dette så tar journalisten ferie, en litt sen juleferie der, mens nye eposter samtidig fortsatt tikker inn i journalisten sin innboks fra innklager. På ca. samtidig tidspunkt så publiserer også innklager den nevnte epostkorrespondansen han har hatt NRK sin journalist på nettstedet bakt inn i en tekst om hva han mener hva som er riktig og galt med innholdet i artikkelen.

Det NRK ikke forteller K-rådet er at NRK-journalisten svarte natt til 26. desember til Værstat at han skulle se på saken dagen etter. Dagen etter var det gjort en rekke språklige endringer i artikkelen og korrigering av en faktapåstand om havisen.

Svar fra NRKs journalist 26.12.2022

Værstat tok kontakt med journalisten 27. desember etter å ha oppdaget korrigeringen i artikkelen, og spurte om hvorfor NRK ikke opplyste om korrigeringen i artikkelen. Denne henvendelsen ble ikke besvart. Det ble heller ikke opplyst om at journalisten hadde tatt ferie.

Ubesvart henvendelse til NRK fra Værstat 27. desember 2022

I saken Værstat skrev 28. desember, så ble publiseringen av svaret fra NRK-journalisten tydelig forklart, og Værstat viste til at spørsmål om korrigeringen ikke ble besvart. Endringen av faktapåstanden ble dokumentert gjennom akriveringstjenesten Internet Archive.

NRK hevdet i redegjørelsen at innhold i eposten ble publisert “uten nærmere redegjørelse”, dette stemmer ikke. NRK ble også tilsendt lenke til artikkelen publisert på verstat.no.

Værstat sin vurdering

Værstat ser svært alvorlig på feilinformeringen som ble gjort i Kringkastingsrådet 25. januar 2023.

Ikke bare feilinformerer NRK om hvilke innvendringer Værstat har til kildebruken og påstandene i NRK-artikkelen, men NRK feilinformerer også om dialogen og foranledningen til Værstat sin publisering av sitatet fra journalisten.

NRK har fortsatt ikke svart på hvorfor NRK bruker en kilde som omtaler utviklingen i Barentshavet for å underbygge en påstand om en angivelig fremtidig utvikling for Nordpolen.

Det gis heller ikke belegg for påstanden om at havisen rundt Nordpolen “vil fortsette å krympe jevnt og trutt”, når havisen er vært relativt stabil de siste 10 årene.

NRK har valgt å ikke besvare henvendelser fra Værstat etter redegjørelsen i K-rådet. Værstat må derfor anta at NRK ikke har innvendinger til feilene som Værstat har påpekt.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Følg Værstat på FacebookTwitterSubstack, eller meld deg på nyhetsbrev ved å skrive inn epostadresse nedenfor!
  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: NRK Kringkastingsrådet

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.