Kulturdepartementet opprettholder hemmelighold om Yr.no

15. oktober skrev Værstat om slettepraksisen i Yr.no, hvor man har fjernet og ikke erstattet viktig informasjon og funksjonalitet. Værstat ønsket innsyn i beslutningene bak denne praksisen.

Yr.no er et samarbeid mellom statsmediet NRK og Meteorologisk institutt (MET), og begge offentlige organer nektet innsyn i beslutningene.

15. november skrev Værstat om ønsket om hemmelighold og at avslagene om innsyn i henhold til offentlighetsloven ble klaget inn. Siden innsynet gjelder både NRK og MET så skulle Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet behandle klagen uavhengig for hvert ditt organ.

Kulturdepartementet gir endelig avslag på innsyn

10. desember mottok Værstat endelig avslag fra kulturdepartementet. Les hele avslaget her.

Kulturdepartementet er enig med NRK at vurderinger om “avpublisering” av offentlig finansiert funksjonalitet og statistikk inngår i et unntak i offentlighetsloven:

Departementet er enig med NRK i at dokumenter som omhandler den redaksjonelle
prosessen som ledet frem til de omtalte endringene på Yrs nettsider er knyttet til “redaksjons og programverksemda i selskapet”, jf. offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav i.

Dette vil omfatte både vurderinger knyttet til hvilken informasjon som skal publiseres, på hvilken måte og eventuelt hva som skal avpubliseres, men også i hvilken grad innhold blir erstattet eller gjort tilgjengelig i arkivert form.

Videre mener Kulturdepartementet at MET deltar i de redaksjonelle vurderingene, men at Yr.no-samarbeidet likevel er unntatt offentlighetsloven grunnet “NRK-unntaket”:

Meteorologisk institutt leverer og er faglig ansvarlig for dataene som NRK presenterer redaksjonelt. I tillegg deltar Meteorologisk institutt også dels i de redaksjonelle vurderingene i tjenesten. Dette underbygger etter departementets vurdering at det her er snakk om et samarbeid som omfattes av unntaket i offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav i.

Værstat sin vurdering

Værstat er ikke enig i at offentlige og politisk styrte organer skal kunne delta i “redaksjonelle vurderinger” og være beskyttet fra allmennhetens rett til ettersyn gjennom offentlighetsloven.

Videre stiller Værstat seg undrende til hvorfor vurderinger rundt “avpublisering” av innhold skal holdes hemmelig.

Saken gir også en skremmende presisens, ved at NRK – som et offentlig finansiert statsmedie – fritt kan “avpublisere” innhold etter eget forgodtbefinnende uten at allmennheten har rett til innsikt i vurderingene som gjøres.

NRK er et dominerende medie i Norge, med et årlig budsjett på over 6 milliarder kroner.

Værstat avventer nå endelig behandling av klage i Klima- og miljødepartementet. MET har argumentert for at dokumentene er “saksforberedende interne dokumenter”. MET har også avslått kravet om innsyn etter bestemmelsen om merinnsyn med hensyn til NRK sin rett til hemmelighold av sine “redaksjonelle vurderinger”.

Illustrasjonsfoto er brukt med tillatelse fra Kulturdepartementet. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet


Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

6 kommentarer

  1. Så til de grader enig! NRK er IKKE en troverdig nyhetsformidler lenger. Dessverre…🤨

  2. Skremmende utvikling at Nrk og metereologiske institutt berre kan slette data og hemmeligholde grunner til å gjere dette. Dette er statlige bedrifterog kan etter loven ikkje nekte innsyn i begrunnelse for avgjersler!

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.